Có 1 kết quả:

sớ văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối viết lời tâu vua, có cách thức riêng, tức lối văn viết sớ.