Có 1 kết quả:

sơ khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa thớt cách quãng, ý nói bỏ bê, không chuyên cần đến.

Một số bài thơ có sử dụng