Có 1 kết quả:

sơ lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa, để lọt ra ý nói còn thiếu sót, có khuyết điểm.