Có 1 kết quả:

sơ suất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chểnh mảng, không cẩn thận, để ý. Truyện Hoàng Trừu có câu: » Sợ vì sơ suất, tội thì tru di «.