Có 1 kết quả:

sơ song

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa sổ có vài cái chấn song thưa thớt. Chỉ cảnh nhà nghèo.