Có 1 kết quả:

sơ thô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kém cỏi vụng về. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Tôi nay: Hổ mình thiển lậu — Dại trí sơ thô «.