Có 1 kết quả:

sơ bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa và mỏng. Chỉ sự ít ỏi, kém cỏi. Truyền Hoàng Trừu có câu: » Tài sơ đức bạc biết nào có nên «.

Một số bài thơ có sử dụng