Có 1 kết quả:

sớ từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời tâu chép ra để dâng vua. Truyện Hoa Tiên có câu: » Gió thu gợi dạ tử phần, sớ từ lại lấy tỉnh thân làm lề «.