Có 1 kết quả:

sơ viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có liên hệ xa, không thân thiết — Lánh xa. Làm cho xa ra.

Một số bài thơ có sử dụng