Có 1 kết quả:

sơ dã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vụng về quê mùa.