Có 1 kết quả:

sơ phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngăn ngừa qua loa, không kĩ lưỡng.

Một số bài thơ có sử dụng