Có 1 kết quả:

sơ lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê mùa kém cỏi.