Có 1 kết quả:

sớ trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết lời dâng vua để bày tỏ việc vì. Truyện Hoa Tiên có câu: » Diêu đường Dương nhạc hai thân, Viện lề thân cũng sớ trần minh nông «.