Có 1 kết quả:

nghi binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toán lính xuất hiện để khiến quân địch lầm lẫn.