Có 1 kết quả:

nghi kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghét bỏ ngờ vực.