Có 1 kết quả:

nghi hoặc

1/1

nghi hoặc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nghi hoặc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngờ vực, nghĩ là không đúng như vậy.

Một số bài thơ có sử dụng