Có 1 kết quả:

cứu tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng đau khổ.

Một số bài thơ có sử dụng