Có 1 kết quả:

sán khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh sưng hòn dái.