Có 1 kết quả:

sấn tật

1/1

sấn tật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tai vạ