Có 1 kết quả:

tật hô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu gấp. Gọi thình lình.