Có 1 kết quả:

tật tẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy mau — Đi mau.

Một số bài thơ có sử dụng