Có 1 kết quả:

bệnh lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự lợi hại. Cũng nói Lợi bệnh.