Có 1 kết quả:

bệnh quốc ương dân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm hại nước hại dân. § Cũng nói là “họa quốc ương dân” 禍國殃民.