Có 1 kết quả:

bệnh lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên nhân, tính chất, quá trình phát triển, kết quả... của tật bệnh (y học).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung nguyên nhân và trạng thái của bệnh.