Có 1 kết quả:

bệnh cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau ốm tới lúc nguy cập.