Có 1 kết quả:

chứng bệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại bệnh tật — Chỉ chung bệnh tật.