Có 1 kết quả:

ma phong

1/1

ma phong

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh phong, bệnh hủi