Có 1 kết quả:

ứ huyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh máu tích tụ, thông không.