Có 1 kết quả:

á khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng câm. Cũng nói về người trúng gió, miệng cứng ra, không nói được nữa.