Có 1 kết quả:

tích nhược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gầy còm, yếu đuối.