Có 1 kết quả:

sấu dung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng mặt gầy guộc — Dáng mặt buồn rầu phờ phạc.

Một số bài thơ có sử dụng