Có 1 kết quả:

lung bế

1/1

lung bế

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh không đi giải được