Có 1 kết quả:

si nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ ngu đần.

Một số bài thơ có sử dụng