Có 1 kết quả:

si nhân si phúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ đần độn lại được hưởng điều may mắn tốt lành. Cũng như ta có câu: » Ngu si hưởng thái bình «.