Có 1 kết quả:

si định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự yên lặng đầu óc đến độ như không còn biết gì.