Có 1 kết quả:

si chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc ngu đần gia truyền. Giống giòng ngu đần.