Có 1 kết quả:

đăng vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên ngôi vua. Như Đăng cực, Đăng quang.