Có 1 kết quả:

đăng đệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thi đậu (thời đại khoa cử).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thi đậu ( được lên tới chỗ xếp hạng ).