Có 1 kết quả:

phát quang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chiếu ra ánh sáng.

Một số bài thơ có sử dụng