Có 1 kết quả:

phát binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem quân lính ra đánh. Như: Khởi binh.

Một số bài thơ có sử dụng