Có 1 kết quả:

phát lãnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi cơn lạnh ( nói về người bệnh ).