Có 1 kết quả:

phát thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem bán. Bán ra.