Có 1 kết quả:

phát tang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tin có người chết trong nhà mà báo cho người ngoài biết.