Có 1 kết quả:

phát hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem trở về chỗ cũ. Cho về.