Có 1 kết quả:

phát uy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra oai cho người khác nể sợ — Làm ra mặt giận dữ cho người khác sợ.