Có 1 kết quả:

phát khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem ra cho người, tức bán ra cho khách hàng mua.

Một số bài thơ có sử dụng