Có 1 kết quả:

phát sai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ra lệnh, bắt người khác làm đúng. Truyện Trê Cóc có câu: » Trát thảo cho dấu chữ y, truyền cho lệ dịch tức thì phát sai «.