Có 1 kết quả:

phát bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ ra cho mọi người biết. Như: Tuyên bố.

Một số bài thơ có sử dụng