Có 1 kết quả:

phát nộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi giận.