Có 1 kết quả:

phát khiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nảy sinh lòng sợ hãi tức khắc.